Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Giętówka

Kielce, 21.11.2022r.

 

UA-II.6733.76.2022.BT

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

że w dniu 21.11.2022 r. wydana została Decyzja Nr 86/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, długości od ok. 260 m do ok. 340 m dla potrzeb oświetlenia ulicy Giętówka na dz. ewid. 1042 i 379/2 obręb 0020 w Kielcach.                      

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 22.11.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                          

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
21-11-2022
Data publikacji:
22-11-2022 00:00
Data aktualizacji:
22-11-2022 08:15
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top