Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Gustawa Morcinka

 Kielce, 08.09.2022

 

UA-II.6733.53.2022.BT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 08.09.2022 r. wydana została Decyzja Nr 70/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV o długości ok. 2x 400 m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w rejonie ul. Gustawa Morcinka i ul. Otrocz na dz. nr: 444/14, 7/1, 7/2, 414/2, 414/4, 414/3, 415/3, 768/1, 416, 417, 401/1, 401/2, 401/3, 394/3, 394/4, 395/6, 395/7, 395/1 obręb 0012 w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 09.09.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                         

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz

Dyrektor

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji

Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
08-09-2022
Data publikacji:
09-09-2022 14:00
Data aktualizacji:
09-09-2022 14:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top