Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Leszczyńska

 Kielce, 17.01.2023r.

 

UA-II.6733.94.2022.BT

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 17.01.2023 r. wydana została Decyzja Nr 8/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, długości od ok. 2000 m do ok. 2100 m wraz z budową 2 stanowisk słupowych SN 15kV w rejonie ul. Leszczyńskiej, ul. Radlińskiej, ul. Gustawa Morcinka, ul. Otrocz na działkach nr ewid.: 328/6, 494/1, 529/17, 544/1, 545/1, 548/3, 543/23, 543/22, 543/24, 543/5, 7/1, 445/17, 444/12, 444/13, 444/14, 7/2, 7/3, 7/14, 380, 379/5, 393/6, 393/10, 393/1, 391/14, 390, 389/2, 388/1  obręb 0012 w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodnionytelefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 20.01.2023 r.

                                                                                                                                                                                                                          

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
17-01-2023
Data publikacji:
20-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
18-01-2023 10:17
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top