Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Naruszewicza

Kielce,  11.08.2022

UA-II.6733.48.2022.KZW

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 11.08.2022 r. wydana została Decyzja Nr 65/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

kanału sanitarnego o średnicy 200 mm z rur PVC, długości ok. 65 m, na działkach nr ewid.: 414/78 i 478/1, obręb 0009, w rejonie ul. bpa A. Naruszewicza w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 12.08.2022 r.

                                                                                               

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła:    Główny Specjalista mgr inż. Katarzyna Zawadzka-Wykrota

 

Osoba do kontaktu w sprawie: główny specjalista Katarzyna Zawadzka-Wykrota – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 3676126)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
11-08-2022
Data publikacji:
12-08-2022 00:00
Data aktualizacji:
12-08-2022 12:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top