Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Skrzetlewska

 

Kielce, 15.09.2022

 

UA-II.6733.62.2022.BM

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 15.09.2022 r. wydana została Decyzja Nr 72/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie sieci wodociągowej o średnicy DN 100 mm o długości ok. 110,0 m wraz z wysięgnikami wodociągowymi o średnicy DN 40 – 90 mm o łącznej długości ok. 25,0 m w ul. Skrzetlewskiej oraz ul. Pawiej, na działkach nr ewid.: 304/2, 304/3 i 306/13 obręb 0005 w Kielcach.

 

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 16.09.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA    

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora                                                               

Wydziału Urbanistyki i Architektury

                 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji

Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr inż. Beata Milner

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Podinspektor Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 367 61 25).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
15-09-2022
Data publikacji:
16-09-2022 08:56
Data aktualizacji:
16-09-2022 08:56
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top