Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Sokola

Kielce, 26.10.2022

UA-II.6733.84.2022.BT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 26.10.2022 r. wydana została Decyzja Nr 82/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie sieci wodociągowej średnicy od Ø ok. 90 mm do Ø ok. 160 mm, długości od ok. 60 m do ok. 90 m; budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy od Ø ok. 160 mm do Ø ok. 250 mm, długości od ok. 40 m do ok. 120 m; budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej średnicy od Ø ok. 40 mm do Ø ok. 125 mm, długości od ok. 30 m do ok. 60 m na dz. ewid.: 98/1, 98/2, 98/3, 82/3, 82/5, 95 obręb 0005 w ulicy Sokolej i ul. mjra J. Piwnika „Ponurego” w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 27.10.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                         

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
26-10-2022
Data publikacji:
27-10-2022 00:00
Data aktualizacji:
26-10-2022 13:22
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top