Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zagórska

 

Kielce, 19.09.2022

UA-II.6733.60.2020.BT

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 19.09.2022 r. wydana została Decyzja Nr 74/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. „Kielce- Zastawie” w rejonie ulicy Zagórskiej, na działce nr ewid. 389 obręb 0025 w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 23.09.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                      

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji

Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
19-09-2022
Data publikacji:
23-09-2022 00:00
Data aktualizacji:
21-09-2022 09:06
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top