Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Fińskiej do ul. Duńskiej”.

                                                                                                   Kielce,  26.09.2022

Znak: UA-IV.6740.2.9.2022.BOJ           

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Prezydent  Miasta Kielce

  zawiadamia

o wydaniu decyzji nr  12/2022  z dnia  26 września  2022 r.

Znak: UA-IV.6740.2.9.2022.BOJ

zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej

Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach

polegającej na: budowie ul. Szwedzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Fińskiej do ul. Duńskiej, w ramach inwestycji pn.: „Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach na odcinku od ul. Fińskiej do ul. Duńskiej”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

 • budowę nowej jezdni w konstrukcji bitumicznej o szerokości podstawowej 6.00 m
  w przekroju ulicznym,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi - ul. Fińską, Norweską i ul. Duńską 
  w postaci skrzyżowań zwykłych 3-wlotowych,  w rejonie ul. Duńskiej z wyprowadzeniem
  wlotu na drogę 06KDL, (dla ul. Fińskiej i ul. Duńskiej skrzyżowania zaprojektowano jako
  wyniesione),
 • budowę chodników przyjezdniowych o szerokości 2.00 m,
 • budowę odwodnienia drogi w postaci rozbudowy kanalizacji deszczowej z wpustami
  deszczowymi obustronnymi poprzez przedłużenie istniejącego kanału deszczowego do
  Duńskiej i wykonanie przykanalików z wpustami deszczowymi,
 • przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • budowę nowego oświetlenia ulicznego jednostronnego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • rozbiórkę ogrodzeń,
 • przebudowę kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu (sieć gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna)
 • dostosowanie organizacji ruchu do wprowadzonych zmian w zagospodarowaniu.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Znajdujących się w pasie drogowym oraz przeznaczonych pod pas drogowy

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce:

- obręb 0024, numery działek:   

1403/3 (1403/6, 1403/7), 1455/2 (1455/4, 1455/5), 1471/1 (1471/12, 1471/13, 1471/14), 1404/3 (1404/4, 1404/5), 1405/5 (1405/11, 1405/12), 1405/10 (1405/13, 1405/14), 1411/8 (1411/9, 1411/10), 1412/5 (1412/8, 1412/9), 1412/7 (1412/10, 1412/11), 1413/4 (1413/5, 1413/6), 1911/2 (1911/6, 1911/7), 1417/1 (1417/4, 1417/5), 1417/2 (1417/6, 1417/7, 1417/8), 1436/1 (1436/3, 1436/4), 1438/1 (1438/3, 1438/4), 1440/1 (1440/3, 1440/4),1440/2 (1440/5, 1440/6), 1455/3 (1455/6, 1455/7), 1478/2 (1478/3, 1478/4, 1478/5), 1472/6 (1472/11, 1472/12), 1472/5 (1472/9, 1472/10),   1472/3, 1411/3, 1455/1, 1434/2, 1434/1, cz.1418/1, cz.1441/3, 1453/9, cz.1453/7,

- obręb 0031, numery działek:   

4/2 (4/3, 4/4,4/5), 5 (5/1, 5/2, 5/3)

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce:

- obręb 0024, numery działek:   

1401/2, 1402/2, 1403/3 (1403/6, 1403/7), 1455/2 (1455/4, 1455/5), 1472/6 (1472/11, 1472/12), 1441/3, 1453/7

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce

- obręb 0024, numery działek:   

1403/5, 1470/2, 1471/1 (1471/12, 1471/13, 1471/14), 1471/2, 1471/3, 1472/5 (1472/9, 1472/10), 1473/3, 1473/12, 1413/4 (1413/5, 1413/6), 1417/1 (1417/4, 1417/5), 1478/2 (1478/3, 1478/5), 1453/10.

Przeznaczonych do  przebudowy sieci uzbrojenia terenu

jednostka ewidencyjna 266101_1 M. Kielce

- obręb 0024, numery działek:   

1401/2, 1402/2, 1403/3 (1403/6, 1403/7), 1455/2 (1455/4, 1455/5) 1471/1 (1471/12,1471/14), 1471/3, 1472/5 (1472/9, 1472/10), 1472/6 (1472/11, 1472/12), 1478/1, 1478/2 (1478/3, 1478/5), 1434/4, 1946/3.   

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Symbolem „cz.” poprzedzono numer działki, której część jest przeznaczona pod inwestycję. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.              

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  136 ).

Zapoznanie się z treścią decyzji może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie pod nr 41 36 76 136.

 

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Dominik Kwietniewski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Administracji Budowlanej

Informację wytworzył: główny specjalista   – Bogumiła Jedynak

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
26-09-2022
Data publikacji:
26-09-2022 13:44
Data aktualizacji:
03-10-2022 13:56
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top