Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.27.2021 „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Ciekockiej w Kielcach” do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.12.2022 r., została wydana decyzja znak: GKŚ-IV.6220.27.2021, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKŚ-IV.6220.27.2021, z dnia 02.11.2021 r. wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Ciekockiej w Kielcach” planowanego do realizacji na działkach nr: 75/10, 75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75/30, 75/31, 75/32, 75/33, 75/34, 75/35, 75/36, 75/37, 75/38, 75/39, 75/40, 75/41, 75/42, 75/43 obręb 0012.

Kielce, 02.12.2022 r.

GKŚ-IV.6220.27.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.12.2022 r., na wniosek Invex Investment Sp. z o.o., al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik, została wydana decyzja znak: GKŚ-IV.6220.27.2021, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKŚ-IV.6220.27.2021, z dnia 02.11.2021 r. wydaną dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Ciekockiej w Kielcach” planowanego do realizacji na działkach nr: 75/10, 75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75/30, 75/31, 75/32, 75/33, 75/34, 75/35, 75/36, 75/37, 75/38, 75/39, 75/40, 75/41, 75/42, 75/43 obręb 0012.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym opiniami organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w których ww. organy stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 05.12.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu

Data podania do publicznej wiadomości: 05.12.2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce bipum.kielce.eu
  • w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
02-12-2022
Data publikacji:
05-12-2022 09:17
Data aktualizacji:
05-12-2022 10:32
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top