Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Jurajska

UA-II.6733.90.2022.BT                                                                                                                                      

   Kielce, 21.11.2022r.

 

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 21.11.2022 r. wydane zostało Postanowienie o zawieszeniu do dnia 03.10.2023 r. postępowania w sprawie o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy od 100mm do 150mm, długości od 150 m do 300 m; budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od 160mm do 250mm, długości od 300 m do 400 m; budowie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy od 160mm do 1200mm, długości od 300 m do 500 m; budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, długości od 250 m do 400 m oraz budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy od 2xDN100 do 2xDN200, długości od 350 m do 500 m w rejonie ul. Jurajskiej i ul. Kolejarzy na dz. nr ewid.: 105/1, 105/2, 105/3, 106/1, 106/2, 106/3, 107/2, 248, 96, 254/2, 247, 256, 257/6, 262/13, 108/2, 109/4 obręb 0008 w Kielcach.

Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 127.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Data wywieszenia Obwieszczenia 24.11.2022 r. do 7.12.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
21-11-2022
Data publikacji:
24-11-2022 00:00
Data aktualizacji:
23-11-2022 15:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top