Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Posłowicka

UA-II.6733.73.2022.BT                                                                                                                                                                   Kielce, 04.10.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE3342A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 416 obręb 0027, w rejonie ul. Posłowickiej w Kielcach, na wniosek P4 Sp. z o. o. w Warszawie, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Grzegorz Gąsiorowski,

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że wydane zostało w dniu 03.10.2022 r. postanowienie, nakładające na inwestora, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Kielcach dokumentów, zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.), w związku położeniem inwestycji na obszarze Natury 2000 - Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Ww. postanowienie wraz z aktami sprawy znajduje się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 127.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 07.10.2022 r.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA               

mgr inż. Dominik Kwietniewski

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista Bożena Tokar            

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-10-2022
Data publikacji:
07-10-2022 00:00
Data aktualizacji:
04-10-2022 14:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top