Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Posłowicka

UA-II.6733.73.2022.BT

                                                                                        Kielce, 25.01.2023  

                                            

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

 

Na podstawie

 

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

   zawiadamiam

 

że w dniu 25.01.2023 r. wydane zostało Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w sprawie o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE3342A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 416 obręb 0027, w rejonie ul. Posłowickiej w Kielcach.

Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 127.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Data wywieszenia Obwieszczenia 27.01.2023r. do 09.02.2023 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-01-2023
Data publikacji:
27-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
25-01-2023 12:46
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top