Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Posłowicka

 

UA-II.6733.73.2022.BT                                                                                                                          Kielce, 04.10.2022  

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 98 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że wydane zostało w dniu 03.10.2022r. postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE3342A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 416 obręb 0027, w rejonie ul. Posłowickiej w Kielcach, prowadzone na wniosek P4 Sp. z o. o. w Warszawie, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Grzegorz Gąsiorowski, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim jest uzyskanie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w kwestii oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 127.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data wywieszenia Obwieszczenia 07.10.2022 r. do 20.10.2022 r.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista Bożena Tokar

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-10-2022
Data publikacji:
07-10-2022 00:00
Data aktualizacji:
04-10-2022 14:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top