Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ulica Posłowicka

UA-II.6733.73.2022.BT

   Kielce, 07.11.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 97 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 07.11.2022 r. wydane zostało Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE3342A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 416 obręb 0027, w rejonie ul. Posłowickiej w Kielcach, w związku z uzyskaniem rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim było uzyskanie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w kwestii oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. w dniach 08.11.2022 r. do 21.11.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 22.11.2022 r.

                                                                                

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji

Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar -  (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki  i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
07-11-2022
Data publikacji:
08-11-2022 00:00
Data aktualizacji:
08-11-2022 07:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top