Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o warunkach zabudowy ul. Leszczyńska

UA-II.6730.1.36.2022.RH                                                                                                                                                                                            Kielce, 04.10.2022 r.                                                        

      OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 03.10.2022r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki zawartej w Decyzji Nr 214/2022 z dnia 18.07.2022 r. znak: UA-II.6730.1.36.2022.RH,  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo-gospodarczego na działce nr ewid. 500/1, obręb 0012, przy ul. Leszczyńskiej w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z aktami przedmiotowej sprawy, strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 04.10.2022r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

mgr inż. Dominik Kwietniewski

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Urbanistyki i Architektury

                     

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Specjalista inż. arch. Roksana Halaba                  

Osoba do kontaktu w sprawie: specjalista Roksana Halaba – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 3676126)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-10-2022
Data publikacji:
04-10-2022 14:53
Data aktualizacji:
04-10-2022 14:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top