Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wod-kan - ul. Dobromyśl

  UA-II.6733.64.2022.ZK              

                                                                                Kielce, 04.08.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy od DN 90mm do DN 160mm i długości ok. 200m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy od DN 63 do DN 90mm i długości ok. 100m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od DN 160mm do DN 200mm i długości ok. 160m na działkach nr ewid.: 28/10, 30, 87/40, 87/41, 87/174, 87/77, obręb 0018 przy ul. Dobromyśl
w Kielcach,
na wniosek Pani Darii Goworek, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Mikołaj Gacia.

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że wydane zostało w dniu 04.08.2022 r. Postanowienie, nakładające na inwestora, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Kielcach dokumentów, zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zm.), w związku położeniem inwestycji na terenie specjalnych obszarów siedlisk ochrony Natura 2000 – Dolina Bobrzy PLH260014.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Ww. postanowienie wraz z aktami sprawy znajduje się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 124.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 05.08.2022 r.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

 Informację wytworzyła: Podinspektor mgr Żaneta Kopeć

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
04-08-2022
Data publikacji:
05-08-2022 12:25
Data aktualizacji:
05-08-2022 13:36
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top