Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w związku z udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wod-kan - ul. Dobromyśl

UA-II.6733.64.2022.ZK                      

Kielce, 04.08.2022  

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 i 98 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z póżn. zm.),

 Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że wydane zostało w dniu 04.08.2022r. postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie sieci wodociągowej o średnicy od DN 90mm do DN 160mm i długości ok. 200m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy od DN 63 do DN 90mm i długości ok. 100m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od DN 160mm do DN 200mm i długości ok. 160m na działkach nr ewid.: 28/10, 30, 87/40, 87/41, 87/174, 87/77, obręb 0018 przy ul. Dobromyśl w Kielcach, prowadzone na wniosek Pani Darii Goworek, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Mikołaj Gacia, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim jest uzyskanie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w kwestii oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 124.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data wywieszenia Obwieszczenia 05.08.2022 r. do 18.08.2022 r.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr Żaneta Kopeć

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Musiał-Czechowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
04-08-2022
Data publikacji:
05-08-2022 12:33
Data aktualizacji:
05-08-2022 13:42
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top