Obwieszczenie o wydaniu w dniu 23.08.2022 r. ,dec. nr 66/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wod-kan, ul. Artylerzystów i al. Na Stadion

Kielce, 23.08.2022 r.

UA-II.6733.56.2022.AM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że w dniu 23.08.2022 r. wydana została Decyzja Nr 66/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej, długości ok. 730 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej, długości ok. 640 m, w alei Na Stadion i w ulicy Artylerzystów, na działkach nr ewid. 60/97 obręb 0022; 318, 319 obręb 0023 w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się
w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 26.08.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Inspektor mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
23-08-2022
Data publikacji:
26-08-2022 08:15
Data aktualizacji:
26-08-2022 08:34
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top