Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wod-kan - al. Na Stadion, Artylerzystów

Kielce, 03.08.2022 r.

UA-II.6733.56.2022.AM

 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

 Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

sieci wodociągowej, długości ok. 730 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej, długości ok. 640 m, w alei Na Stadion i w ulicy Artylerzystów, na działkach nr ewid. 60/97 obręb 0022; 318, 319 obręb 0023 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 05.08.2022 r. do 18.08.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się
w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane
z dniem 19.08.2022 r. –

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Inspektor mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
05-08-2022
Data publikacji:
04-08-2022 08:46
Data aktualizacji:
04-08-2022 08:46
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top