Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci ciepłowniczej - rejon ul. Jagiellońskiej

Kielce, 07.09.2022 r.

UA-II.6733.70.2022.AM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

osiedlowej sieci ciepłowniczej średnicy rur preizolowanych od 2 x DN 65 mm do 2 x DN 100 mm długości od ok. 150 m do ok. 200 m, na działkach nr ewid. 450/12, 109/8, 393/20 obręb 0015 w rejonie ul. Jagiellońskiej w Kielcach, w ramach zadania nt. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do węzłów cieplnych dla potrzeb budynku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach oraz obiektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Artwińskiego 1 w Kielcach”.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 08.09.2022 r. do 21.09.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonanez dniem 22.09.2022 r. –

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz

Dyrektor

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Inspektor mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

Osoba do kontaktu w sprawie: Inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
07-09-2022
Data publikacji:
08-09-2022 07:40
Data aktualizacji:
07-09-2022 14:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top