Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Dobromyśl

Kielce, 08.11.2022 r.

UA-II.6733.64.2022.AM

 OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)

 Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

sieci wodociągowej o średnicy od DN 90mm do DN 160mm i długości ok. 200m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy od DN 63mm do DN 90mm i długości ok. 100m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od DN 160mm do DN 200mm i długości ok. 160m na działkach nr ewid.: 28/10, 30, 87/40, 87/41, 87/174, 87/77, obręb 0018 przy ul. Dobromyśl w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 10.11.2022 r. do 23.11.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 24.11.2022 r. –

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Inspektor mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-11-2022
Data publikacji:
10-11-2022 08:38
Data aktualizacji:
10-11-2022 08:47
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top