Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wodociągowej, ul. Warszawska i ul. Bp. M. Jaworskiego

UA-II.6733.59.2022.ŻK

Kielce, 24.08.2022  

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 budowie sieci wodociągowej magistralnej o średnicy DN 300mm i długości ok. 1400m, w ulicy Warszawskiej i ul. Bp. M. Jaworskiego, na działkach nr ewid.: 382/8, 382/40, 382/39, 382/38, 382/50, 382/34, 382/37, 382/36, 382/35, 382/33, obręb 0006, 64/56, 64/55, 64/54, 64/51, 64/52, 64/50, 64/47, 64/46, 64/45, 64/44, 64/41, 64/40, 64/39, 64/38, 64/37, 64/36, 64/35, 64/34, 64/33, 64/32, 64/31, 64/29, 64/63, 64/13, 64/57, 64/15, 64/16, 64/5, 64/49, 64/48, obręb 0011, 1/209, 1/140, 1/211, obręb 0012 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 26.08.2022r. do 08.09.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 09.09.2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr inż. Żaneta Kopeć

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Podinspektor Żaneta Kopeć – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury,  tel. 413676124).

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Musiał-Czechowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
24-08-2022
Data publikacji:
26-08-2022 08:39
Data aktualizacji:
26-08-2022 08:47
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top