Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Zgórskiej

Kielce, 21.09.2022 r.

UA-II.6733.63.2022.PMK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

sieci wodociągowej z rur PE o średnicy DN 125 mm, długości ok. 35 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy DN 200 mm, długości ok. 40 m, na działkach nr: 357/20, 357/21, 357/4, 357/2, 360/5, obręb 0019, w rejonie ul. Zgórskiej w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 23.09.2022 r. do 06.10.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 07.10.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Specjalista inż. arch. Roksana Halaba

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Podinspektor Paulina Machynia-Korus – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 123)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
21-09-2022
Data publikacji:
23-09-2022 12:44
Data aktualizacji:
23-09-2022 12:49
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top