Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej

Kielce, 14.11.2022 r.

UA-II.6733.91.2022.WR                                                                                         

 OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salą do cięć cesarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 390/13, obręb 0015 przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 15.11.2022r. do 28.11.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonanez dniem 29.11.2022r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz

Dyrektor

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr Wioletta Rębosz

 

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 312).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
14-11-2022
Data publikacji:
15-11-2022 11:03
Data aktualizacji:
15-11-2022 11:40
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top