Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rynek

Kielce, 23.12.2022r. 

UA-II.6733.97.2022.BT

   Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z póżn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rewitalizacji Rynku w Kielcach, polegającej na: montażu ławek, koszy do segregacji, stojaków rowerowych, tablicy informacyjnej większej, makiety dotykowej, remoncie istniejących słupów ogłoszeniowych, nowych nasadzeniach, nowoprojektowanych rabat wyniesionych z siedziskami, odnowieniu okładziny i siedzisk w istniejących wyniesionych rabatach szt. 4, oświetleniu w ilości 24 szt., słupków wygradzających, monitoringu – 3 szt. kamer, remoncie istniejącej fontanny, montażu nawodnienia, montażu 2 szafek elektrycznych na dz.: 216/1, 216/2, 197, 230/2, 231  obręb 0016, dz. 757/37 obręb 0010 oraz na dz. 363 i 399/2 obręb 0017 w Kielcach.

realizowanej w ramach zadania pn.: „Zielona Rewitalizacja Śródmieścia Kielc- Skwer im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z placem Św. Wojciecha i terenem przed dawną Synagogą”.

 

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach od 23.12.2022r. do 05.01.2023r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.


Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie
z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 06.01.2023r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. Bożena Tokar

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-12-2022
Data publikacji:
23-12-2022 00:00
Data aktualizacji:
23-12-2022 12:07
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top