Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Aleksandrówka, ul. Zgórska

UA-II.6733.98.2022.RH                                                                                      Kielce, 12.01.2023r.

 Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN-15kV i nN-0,4kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN-15kV/nN-0,4kV, złącz kablowych SN-15kV wraz z kanalizacją kablową, na działkach nr ewid.: 406, 407/2, 303/3, 304/2, 270, 304/1, 639/130, 639/127, 639/124, 639/121, 639/119, 639/114, 639/129, 639/43, 822, 838/4, 832/3, 1001/8, 1001/13, 757/2, 757/1, 639/34, 639/35, 639/113, 754, 639/116, 639/31, 639/30, 698 obręb 0019 oraz 89, 158/6, 158/5, 78/1, 87/124, 87/123, 87/122, 87/121, 87/120, 67, 87/125, 68/1, 68/9, 66 obręb 0018, w rejonie ul. Aleksandrówka i ul. Zgórskiej w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 13.01.2023r. do 26.01.2023r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 27.01.2023r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Specjalista  inż. arch. Roksana Halaba

 Osoba do kontaktu w sprawie: specjalista Roksana Halaba – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 126).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
12-01-2023
Data publikacji:
13-01-2023 00:00
Data aktualizacji:
13-01-2023 08:34
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top