Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Batalionów Chłopskich

UA-II.6733.101.2022.BM                                                                                                                 Kielce, 05.12.2022r.

 Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie) z rur PE o średnicy dn 63,0 mm, długości ok. 135,0 m, na działkach nr ewid.: 325/11, 325/3, 325/8, 325/9, 340/29, obręb 0004 w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 06.12.2022r. do 19.12.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 20.12.2022r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. Beata Milner

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 126).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
05-12-2022
Data publikacji:
06-12-2022 00:00
Data aktualizacji:
06-12-2022 08:33
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top