Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Gustawa Morcinka

UA-II.6733.53.2022.BT

 Kielce, 17.08.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV o długości ok. 2x 400 m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w rejonie ul. Gustawa Morcinka i ul. Otrocz na dz. nr: 444/14, 7/1, 7/2, 414/2, 414/4, 414/3, 415/3, 768/1, 416, 417, 401/1, 401/2, 401/3, 394/3, 394/4, 395/6, 395/7, 395/1 obręb 0012 w  Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj.  dniach od 18.08.2022 r. do 31.08.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem  01.09.2022 r. –       

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

                                                                                                                                      

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury                                                        

Referat Lokalizacji Inwestycji  Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
17-08-2022
Data publikacji:
18-08-2022 09:11
Data aktualizacji:
18-08-2022 09:11
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top