Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Leszczyńska

UA-II.6733.94.2022.BT

  Kielce, 07.12.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, długości od ok. 2000 m do ok. 2100 m wraz z budową 2 stanowisk słupowych SN 15kV w rejonie ul. Leszczyńskiej, ul. Radlińskiej, ul. Gustawa Morcinka, ul. Otrocz na działkach nr ewid.: 328/6, 494/1, 529/17, 544/1, 545/1, 548/3, 543/23, 543/22, 543/24, 543/5, 7/1, 445/17, 444/12, 444/13, 444/14, 7/2, 7/3, 7/14, 380, 379/5, 393/6, 393/10, 393/1, 391/14, 390, 389/2, 388/1 obręb 0012 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. dniach od 09.12.2022 r. do 22.12.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 23.12.2022 r. –      

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

                                                                                                                                          

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury                                                      

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
07-12-2022
Data publikacji:
09-12-2022 00:00
Data aktualizacji:
07-12-2022 12:08
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top