Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Łopuszniańska

Kielce, 16.01.2023 r.

UA-II.6733.111.2022.BT

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o  średnicy od ok. 50mm do ok. 150mm, długości od ok. 70m do ok. 100m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od ok. 160mm do ok. 200mm długości od ok. 80m do ok. 100m na dz. 189/6 obręb 0019 w rejonie ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. w dniach 17.01.2023r. do 30.01.2023 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 31.01.2023 r. –

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji

Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny Specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
16-01-2023
Data publikacji:
17-01-2023 10:38
Data aktualizacji:
17-01-2023 10:38
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top