Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Łopuszniańska

UA-II.6733.95.2022.WR                                                                                                       Kielce, 28.11.2022r.   

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy DN 125 mm, długości ok. 360 m wraz z hydrantami ppoż. nadziemnymi DN 80 mm (3 szt.) na działkach nr.: 71/8, 72/18, 73, 103, 176/1, obręb 0019 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 29.11.2022r. do 12.12.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 13.12.2022r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr Wioletta Rębosz

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki
i Architektury, tel. 41 36 76 312).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-11-2022
Data publikacji:
29-11-2022 00:00
Data aktualizacji:
29-11-2022 09:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top