Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Okólnik

UA-II.6733.86.2022.BT

  Kielce, 04.11.2022

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy od ok. 50 mm do ok. 150 mm, długości od ok. 380m do ok. 480 m w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej na dz. ewid.: 653, 641, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7 i 899 obręb 0015 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj.  dniach od 04.11.2022 r. do 17.11.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem  18.11.2022 r. –    

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

                                                                                                                                    

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury                                                        

Referat Lokalizacji Inwestycji  Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Główny Specjalista mgr inż. Bożena Tokar

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Główny specjalista Bożena Tokar – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 413676127).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Bożena Tokar
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
04-11-2022
Data publikacji:
04-11-2022 13:59
Data aktualizacji:
04-11-2022 13:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top