Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy budynku garażowo-technicznego na terenie PSG Kielce w rejonie al. Na Stadion

                                                                                                        Kielce, 22.09.2022  

UA-II.6733.65.2022.WR                                                                                                          

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku garażowo-technicznego na terenie PSG Kielce, na działkach nr ewid. 60/105 i 60/98, obręb 0022 w rejonie al. Na Stadion w  Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 23.09.2022r. do 06.10.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 07.10.2022r.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA               

 mgr inż. Dominik Kwietniewski

 ZASTĘPCA DYREKTORA

 Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację: Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor Mgr inż. Beata Milner

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 312)

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
22-09-2022
Data publikacji:
23-09-2022 09:55
Data aktualizacji:
23-09-2022 10:18
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top