Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: stacji bazowej telefonii komórkowej numer „KIE3301A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. ks. P. Ściegiennego w Kielcach.

Kielce, 22.08.2022r.     

UA-II.6733.58.2022.WR                                                                     

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: stacji bazowej telefonii komórkowej numer „KIE3301A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. ks. P. Ściegiennego, na działce nr ewid. 763/1, obręb 0030 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 23.08.2022r. do 05.09.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.
Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej. Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 06.09.2022r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż.  Dominik Kwietniewski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację: 
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód
Informację wytworzyła: mgr Wioletta Rębosz

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Wioletta Rębosz – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 312).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Machynia–Korus
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
22-08-2022
Data publikacji:
23-08-2022 10:03
Data aktualizacji:
23-08-2022 10:38
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top