Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.10.2022

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Zagórskiej w Kielcach”

Kielce, 14.06.2022 r.

GKŚ-IV.6220.10.2022

 

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Zagórskiej w Kielcach”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 32, 33/1, 33/2 i 34/2 - obręb 0025 Kielce. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora, reprezentowanego przez pełnomocnika.

W toku postępowania uzyskano opinie organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma doręczenie pism stronom postępowania w trybie art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 81 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań.

W związku z tym, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Data publicznego obwieszczenia: 17 czerwca 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

 Otrzymują:

  1. Inwestor, za pośrednictwem pełnomocnika.
  2. Pozostałe Strony postępowania – doręczenie w trybie art. 49 K.p.a. i art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. w formie publicznego ogłoszenia poprzez: obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1,
    Strycharska 6, w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce – www.bipum.kielce.eu.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Mirosława Micek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
14-06-2022
Data publikacji:
17-06-2022 10:48
Data aktualizacji:
17-06-2022 10:48
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top