Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak sprawy: GKŚ-IV.6220.55.2021

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo handlową” na działce nr ewid. 1813, obr. 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach.

Kielce, 28.06.2022 r.

GKŚ-IV.6220.55.2021

 OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1029), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo handlową” na działce nr ewid. 1813, obr. 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach. Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy BC&O POLSKA 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, reprezentowanej przez Pełnomocnika, złożony w dniu 29.10.2021 r. i uzupełniony dnia 22.12.2021 r. w zakresie braków formalnych.

W toku postępowania uzyskano opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma doręczenie pism stronom postępowania w trybie art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś.,
tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1, art. 81 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań.

W związku z tym, w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym uzyskanymi opiniami, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Data publicznego obwieszczenia: 29 czerwca 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Szczypiór

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

  1. BC&O POLSKA 1 Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, za pośrednictwem Pełnomocnika
  2. Pozostałe Strony postępowania – doręczenie w formie publicznego ogłoszenia poprzez: obwieszczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1, ul. Strycharska 6, w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce (bipum.kielce.eu)
  3. aa.
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
29-06-2022
Data publikacji:
29-06-2022 10:38
Data aktualizacji:
29-06-2022 10:52
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top