Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - w rejonie ul. Ciekockiej i ul. Uniwersyteckiej

Kielce, 18.10.2022 

UA-II.6733.75.2022.ZK

     OBWIESZCZENIE

   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy od DN 80mm do DN 150mm i długości od ok. 690m do ok. 700m, na działkach nr ewid.:75/17, 75/19, 75/21, 75/23, 101/2, 102/2, 103/2, 104/2, 105/2, 184/4, 218/19, 219/3, 218/20, 218/17, 218/16, 218/15, 218/14, 218/13, 218/12, 218/11, 218/10, 218/9, 218/21, 218/22, 218/7, 219/4, obręb 0012 w rejonie ul. Ciekockiej i ul. Uniwersyteckiej w Kielcach.

       W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach od 21.10.2022 r. do 03.11.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 04.11.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Podinspektor mgr. Żaneta Kopeć

                                             

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Żaneta Kopeć – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 3676124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Żaneta Kopeć
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
18-10-2022
Data publikacji:
21-10-2022 12:26
Data aktualizacji:
21-10-2022 12:43
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top