Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. bpa A. Naruszewicza - budowa kanału sanitarnego

Kielce, 25.07.2022

UA-II.6733.48.2022.KZW

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kanału sanitarnego o średnicy 200 mm z rur PVC, długości ok. 65 m, na działkach nr ewid.: 414/78 i 478/1, obręb 0009, w rejonie ul. bpa. A. Naruszewicza w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 26.07.2022 r. do 08.08.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 09.08.2022 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

                                                  Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

 Informację wytworzyła:                 Główny Specjalista

                                                 mgr inż. Katarzyna Zawadzka-Wykrota

 

Osoba do kontaktu w sprawie: główny specjalista Katarzyna Zawadzka-Wykrota – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 3676126)

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Katarzyna Zawadzka-Wykrota
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
25-07-2022
Data publikacji:
26-07-2022 11:00
Data aktualizacji:
26-07-2022 11:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top