Obwieszczenie o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ul. Ślazy

Kielce, 30.11.2022 r.

UA-II.6733.82.2022.BM

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE1094A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 124/2, 126, 125 oraz 129/3 obręb 0019, w rejonie ul. Ślazy w Kielcach, został zmieniony dnia  22.11.2022r. w zakresie granic lokalizacji inwestycji.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 02.12.2022 r. do 15.12.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 16.12.2022 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. Beata Milner

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor: Beata Milner – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 126).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Beata Milner
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
30-11-2022
Data publikacji:
02-12-2022 00:00
Data aktualizacji:
01-12-2022 12:22
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top