Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce dot. wydania decyzji Nr 6/2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej w rejonie ul. J. Kamińskiego oraz Prezydenta S. Artwińskiego

 Kielce, 16.01.2023 r.

UA-II.6733.106.2022.MC

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.), ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 16.01.2023 r. wydana została Decyzja Nr 6/2023 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, kotłowni gazowej parowej, grupowego węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem obsługi oraz infrastrukturą techniczną w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologiiw Kielcach“, na działce nr ewid. 931/10, obręb 0015, w rejonie ul. Jana Kamińskiego orazul. Prezydenta S. Artwińskiego w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 17.01.2023 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: inż. Monika Chodorek

 

Osoba do kontaktu w sprawie: specjalista Monika Chodorek – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
16-01-2023
Data publikacji:
17-01-2023 15:32
Data aktualizacji:
18-01-2023 08:30
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top