Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, kotłowni gazowej parowej, grupowego węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem obsługi oraz infrastrukturą techniczną - w rejonie ul. Jana Kamińskiego oraz ul. Prezydenta S. Artwińskiego

Kielce, 12.12.2022r.

UA-II.6733.106.2022.MC

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, kotłowni gazowej parowej, grupowego węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem obsługi oraz infrastrukturą techniczną w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach“, na działce nr ewid. 931/10, obręb 0015, w rejonie ul. Jana Kamińskiego oraz Prezydenta S. Artwińskiego w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 14.12.2022r. do 27.12.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 28.12.2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: inż. Monika Chodorek

 

Osoba do kontaktu w sprawie: specjalista Monika Chodorek – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
12-12-2022
Data publikacji:
14-12-2022 07:41
Data aktualizacji:
13-12-2022 09:51
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top