Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową elektroenergetycznej sieci kablowej przy ul. O. Kolberga

Kielce, 19.01.2023r.

UA-II.6733.3.2023.MC

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z budową elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr ewid. 1214/5 oraz 1210/9 obręb 0009, przy ul. O. Kolberga w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 20.01.2023r. do 02.02.2023r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 03.02.2023r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: inż. Monika Chodorek

 

Osoba do kontaktu w sprawie: specjalista Monika Chodorek – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
19-01-2023
Data publikacji:
20-01-2023 10:10
Data aktualizacji:
20-01-2023 10:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top