Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wydaniu decyzji Nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - dot. budowy sieci wod-kan w rejonie ul. Łopuszniańskiej

 Kielce, 09.01.2023r.

UA-II.6733.93.2022.AM

 Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 09.01.2023r. wydana została Decyzja Nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej średnicy DN 100-150 mm, o długości ok. 620 m z czterema hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej średnicy DN 150-200 mm, o długości ok. 550 m wraz ze studniami rewizyjnymi, w rejonie ulicy Łopuszniańskiej, na działkach nr ewid. 271/2, 279/8, 280/8, 280/9, 280/19, 280/25, 280/26, 281/10, 282/10, 283/10, 639/124, 639/127 obręb 0019 w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 10.01.2023r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).               

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
09-01-2023
Data publikacji:
10-01-2023 11:12
Data aktualizacji:
10-01-2023 11:40
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top