Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wydaniu decyzji Nr 89/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy gazociągu - ul. Ściegiennego

Kielce, 25.11.2022 r.

UA-II.6733.72.2022.AM

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.   z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 25.11.2022r. wydana została Decyzja Nr 89/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie) z rur PE o średnicy DN 63 mm, na działkach o nr ewid. 747/15, 747/49, 747/28, 747/23 obręb 0030 w ul. ks. P. Ściegiennego w Kielcach i na terenie przyległym do ulicy.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 29.11.2022 r. do 12.12.2022 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane z dniem 13.12.2022 r.

 

 z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Osoba do kontaktu w sprawie: inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-11-2022
Data publikacji:
29-11-2022 09:20
Data aktualizacji:
29-11-2022 09:30
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top