Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wod-kan przy ul. Dobromyśl

Kielce, 06.12.2022r.

 UA-II.6733.64.2022.AM

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 06.12.2022 r. wydana została Decyzja Nr 90/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy od DN 90mm do DN 160mm i długości ok. 200m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy od DN 63mm do DN 90mm i długości ok. 100m, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od DN 160mm do DN 200mm i długości ok. 160m na działkach nr ewid.: 28/10, 30, 87/40, 87/41, 87/174, 87/77, obręb 0018 przy ul. Dobromyśl w Kielcach.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także  dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 06.12.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                       

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora        

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: Inspektor mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
06-12-2022
Data publikacji:
06-12-2022 08:27
Data aktualizacji:
06-12-2022 08:33
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top