Obwieszczenie prezydenta Miasta Kielce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wod-kan w rejonie ul. Łopuszniańskiej

Kielce, 13.12.2022 r.

UA-II.6733.93.2022.AM

 

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej średnicy DN 100-150 mm, o długości ok. 620 m z czterema hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej średnicy DN 150-200 mm, o długości ok. 550 m wraz ze studniami rewizyjnymi, w rejonie ulicy Łopuszniańskiej, na działkach nr ewid. 271/2, 279/8, 280/8, 280/9, 280/19, 280/25, 280/26, 281/10, 282/10, 283/10, 639/124, 639/127 obręb 0019 w Kielcach.

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 14.12.2022r. do 27.12.2022r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 28.12.2022r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. Anna Musiał-Czechowska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: inspektor Anna Musiał-Czechowska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-12-2022
Data publikacji:
14-12-2022 07:49
Data aktualizacji:
13-12-2022 09:55
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top