Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wod-kan przy ul. Nastole

Kielce, 12.01.2023r.

UA-II.6733.107.2022.MC

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy DN 125 mm, długości ok. 475 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej  z rur: PVC o średnicy DN 200 mm oraz PE o średnicy 63 mm, łącznej długości ok. 470 m, na działkach nr: 263 i 229/6, obręb 0028, przy ul. Nastole w Kielcach

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 13.01.2023r. do 26.01.2023r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 27.01.2023r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: inż. Monika Chodorek

 

Osoba do kontaktu w sprawie: specjalista Monika Chodorek  – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 124).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Anna Staniek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
12-01-2023
Data publikacji:
13-01-2023 08:25
Data aktualizacji:
13-01-2023 08:30
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top