Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce zawiadamiające Strony postępowania administracyjnego, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji magazynu gazu skroplonego LNG na potrzeby wewnętrznej dystrybucji” na działce nr ewid. 1043/2 obr. 0020 przy ul. Na Ługach w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce zawiadamiające Strony postępowania administracyjnego, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji magazynu gazu skroplonego LNG na potrzeby wewnętrznej dystrybucji” na działce nr ewid. 1043/2 obr. 0020 przy ul. Na Ługach w Kielcach.

Kielce, 05.05.2022 r.

GKŚ-IV.6220.5.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że wydana została decyzja znak: GKŚ-IV.6220.5.2022 z dnia 5 maja 2022 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji magazynu gazu skroplonego LNG na potrzeby wewnętrznej dystrybucji” na działce nr ewid. 1043/2 obr. 0020 przy ul. Na Ługach w Kielcach. Postępowanie administracyjne w sprawie prowadzone było na wniosek z dnia 27.01.2022 r. (data wpływu: 01.02.2022 r.) złożony przez: Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a., zawiadomienie uważa się za doręczone Stronom po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Stronami przedmiotowego postępowania administracyjnego jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Data publicznego ogłoszenia: 6 maja 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
  2. Pozostałe Strony postępowania – doręczenie zgodne z 49 K.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy ooś, tj. poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1, ul. Strycharska 6 w Kielcach, w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce - www.bipum.kielce.eu
  3. aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
06-05-2022
Data publikacji:
06-05-2022 08:00
Data aktualizacji:
06-05-2022 08:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top