Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce, znak: GKŚ-IV.6220.55.2021 z dnia 12.05.2022 r., zawiadamiające o etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo handlową” na działce nr ewid. 1813, obr. 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach.

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo handlową” na działce nr ewid. 1813, obr. 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach, jest na etapie opiniowania i analizy uzupełnionej dokumentacji.

Kielce, 12.05.2022 r.

GKŚ-IV.6220.55.2021

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 36, art. 49 oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo handlową” na działce nr ewid. 1813, obr. 0009 przy ul. Mielczarskiego w Kielcach, jest na etapie opiniowania i analizy dokumentacji.

Postępowanie  prowadzone jest na wniosek firmy BC&O POLSKA 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, reprezentowanej przez pełnomocnika, złożony w dniu 29.10.2021 r. i uzupełniony dnia 22.12.2021 r. Inwestor w dniu 29.04.2022 r. przedłożył uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 78 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś. tut. organ pismem znak: GKŚ-IV.6220.55.2021 z dnia 11.05.2022 r. przekazał ww. nowy materiał dowodowy organom opiniującym: Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wodne Wody Polskie.

Informuję, że po uzyskaniu opinii ww. organów i przeanalizowaniu całości zebranego materiału dowodowego, sprawa zostanie załatwiona w formie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub też w formie postanowienia, w przypadku gdy wymagane będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz przedłożenie nowego materiału dowodowego, zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 29.07.2022 r.  Zgodnie z art. 36 § 1, art. 37 § 1 K.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem tut. organu.

Stronami postępowania administracyjnego jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, administracyjnego, wglądu w akta sprawy, możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku,
w godz. 7.30-15.30, pokój nr 314, po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 41 367-68-39, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Data publicznego obwieszczenia: 13 maja 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca - za pośrednictwem Pełnomocnika
  2. Pozostałe Strony postępowania – doręczenie w trybie art. 49 K.p.a. i art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. poprzez: obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1, ul. Strycharska 6, w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce – bipum.kielce.eu.
  3. aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Nowakowska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-05-2022
Data publikacji:
13-05-2022 10:38
Data aktualizacji:
13-05-2022 10:55
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top