Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.13.2019 Rozbiórka i budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną ul. Krakowska 62

Kielce, 22.12.2022 r.

GKŚ-IV.6220.13.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.12.2022 r., po rozpatrzeniu wniosku PKN Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock (działającej przez pełnomocnika), po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.13.2019, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórka i budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działkach nr 580/1, 582 i 615/7; obręb 0015 przy ul. Krakowskiej 62 w Kielcach.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz uzgodnieniami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 3676663, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 29.12.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kielce.eu

Data podania do publicznej wiadomości: 29.12.2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej: bipum.kielce.eu
  • w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

                                 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
22-12-2022
Data publikacji:
29-12-2022 09:10
Data aktualizacji:
29-12-2022 09:11
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top